Regulamin

Regulamin witryny internetowej e-seksuolog.pl

§1 Postanowienia ogólne

1.      Właścicielem i administratorem serwisu i portalu internetowego e-seksuolog.pl jest e-seksuolog.pl Alina Hlawacz s.c. z siedzibą w Krakowie (31-069) przy ul. Bernardyńskiej 9/2a, NIP: 8651730867, REGON: 356342420, zwany dalej Usługodawcą.
2.     Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę Serwisu, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa również warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego e-seksuolog, który jest dostępny pod adresem http:// www.e-seksuolog.pl    Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego portalem oraz prawa i obowiązki użytkowników portalu.
3.      Warunkiem koniecznym do korzystania z portalu jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.


§2 Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie

1.      Portal- część otwarta witryny internetowej dostępnej pod adresem http://e-seksuolog.pl. z przeznaczeniem do  zamieszczania komentarzy i artykułów własnych użytkowników.
2.      Serwis – część autorska właściciela witryny internetowej przeznaczonej do prowadzenia usług komercyjnych i kontaktu z klientami
3.      Klient – osoba fizyczna, która korzysta z witryny i usług oferowanych w ramach serwisu e-seksuolog.pl.
4.      Użytkownik – osoby oraz instytucje, które przez akceptację regulaminu uzyskały dostęp do portalu.
5.      Administrator- właściciel witryny internetowej lub osoba przez niego umocowana na zasadzie pełnomocnictwa do obsługi części niekomercyjnej .
6.     Operator- właściciel witryny internetowej lub osoba przez niego umocowana na zasadzie pełnomocnictwa – nazwany dla celów komercyjnego wykorzystywania witryny internetowej.
7.     Serwis e-seksuolog.pl – witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: www.e-seksuolog.pl dla celów komercyjnych
8.     Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych
w niniejszym Regulaminie.
9.     Formularz – formularz rejestracyjny służący do złożenia zamówienia na usługę świadczoną drogą elektroniczną w serwisie e-seksuolog.pl.
10.  Psycholog – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).
11.  Seksuolog - psycholog, który ukończył studia podyplomowe w dziedzinie seksuologii, uzyskał certyfikat z seksuologii klinicznej lub jest w trakcie jego uzyskiwania, a ponadto ukończył minimum połowę z całościowego, 4-letniego szkolenia w dziedzinie psychoterapii.
12.  System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
13.  Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
14.  Operator lub/i Administrator Serwisu - jest www.e-seksuolog.pl s.c Alina Hlawacz, Joanna Majewska z siedzibą w Krakowie (31-069) przy ul. Bernardyńskiej 9/2a lub osoba przez nią upoważniona na zasadzie pełnomocnictwa
15.  DotPay - www.dotpay.pl podmiot pośredniczący w realizacji transkacji płatniczych.
16.  Wyrażenie przez Klienta zgody na przestrzeganie regulaminu przy wypełnianiu kwestionariusza jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
17. Regulamin – prawa i obowiązki określające warunki korzystania oraz sposób funkcjonowania portalu.
18. Używający - osoba rozpowszechniająca treści zamieszczone w portalu, bez zgody administratora/operatora, wyrażonej w drodze mailowej.
19. Materiał - informacje, dokumenty, zdjęcia, filmy, nagrania audio lub innego rodzaju dane przekazane do portalu internetowego
20. Komentarz - tekst o charakterze opiniotwórczym, sposób zamieszczenia swojej opinii w portalu, zarówno przez użytkowników jak i inne osoby korzystające z portalu.


§3 Postanowienia wstępne

1.  Klienci lub/i użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego, powszechnie przyjętych norm społecznych oraz poszanowania dobrego imienia Operatora Serwisu oraz osób / podmiotów trzecich. Zakazane są wszelkie działania skutkujące naruszeniem praw autorskich lub innych praw Operatora Serwisu lub osób / podmiotów trzecich.
2.  Operator/ Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości korzystania z Serwisu oraz usług/produktów Klientom/Użytkownikom naruszającym lub nieakceptującym postanowienia regulaminu, obowiązującego w Serwisie, a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Operatora/Administratora Serwisu. Ocena wystąpienia powyższych niepożądanych zachowań pozostaje w gestii Operatora/ Administratora Serwisu.
3.  Wszelkie poglądy, opinie i oceny zamieszczone w Serwisie są tylko i wyłącznie wyrazem stanowiska ich autorów. Wszelkie publikowane treści nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa, ani nie stanowią wykładni obowiązującego prawa.
 
 
§4 Zasady korzystania z portalu
 
1.       Uczestnictwo w portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
2.      Umieszczenie komentarza w portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)
3.      Akceptując regulamin użytkownik zobowiązuje się do zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę portalu, operatora, administratora oraz innych użytkowników.
4.      Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z portalu zgodnie z przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
5.      W przypadku stwierdzenia złamania regulaminu przez użytkownika/klienta, operator/administrator zablokuje dostęp użytkownikowi/klientowi oraz zgłosi czyn zabroniony właściwym organom.
6.      Każdy, kto wykonuje operacje w ramach portalu, ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.
7.      Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników w komentarzach informacji godzących w interes portalu, godzące w dobra osobiste osób oraz przekazów reklamowych lub antyreklamowych jakichkolwiek firm czy osób.


§5 Zasady korzystania z treści opublikowanych na portalu

1.    Administrator/operator portalu zastrzega sobie osobiste i majątkowe prawa autorskie do treści zamieszczonych na portalu.
2.    Wszystkie treści zamieszczone przez operatora/administratora portalu są chronione prawami autorskimi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.    W celu wykorzystania treści zamieszczonych w portalu, potrzebna jest zgoda operatora/administratora portalu wyrażona w formie mailowej.
4.    Używający ma prawo do zamieszczania w prowadzonym przez siebie portalu internetowym, w celach informacyjnych, wszelkich materiałów zamieszczonych (z wyłączeniem fotografii) w portalu w ograniczonej formie, tj. tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania publikacji.
5.    W zamian za powyższe uprawnienie używający w miejscu, gdzie rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści napis "czytaj dalej" i link aktywny, kierujący bezpośrednio do portalu i do dalszej części materiału. Link o którym mowa powyżej, prowadzić ma bezpośrednio do artykułu źródła.


§6 Zasady zamieszczania nadesłanych materiałów

1.    Portal umożliwia zamieszczanie przesyłanych przez użytkowników materiałów podejmując każdorazowo decyzję o ich zamieszczeniu czy też niezamieszczaniu.
2.    Przed przesłaniem materiałów na adres portalu należy uważnie zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
3.    Przesyłający materiał wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4.    Użytkownik przesyłając materiał na adres portalu tym samym wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację przesłanego materiału w portalu oraz na korzystanie z niego na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiału i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, użyczanie i/lub najem, nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii, obróbki cyfrowej w celu dostosowania materiału do wymogów portalu, wykorzystywania dla celów promocji i reklamy działalności portlu, opatrywanie materiału dowolnym komentarzem oraz jego zestawiania z innymi materiałami.
5.    Przesyłając materiał użytkownik oświadcza, że:
a.    ma pełne i niczym nie ograniczone prawo do dysponowania przesłanym na adres portalu, materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału w zakresie wskazanym niniejszym regulaminie,
b.    przesłany materiał nie zawiera treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
c.    w przypadku przesłania przez użytkownika materiałów wykorzystujących wizerunek osób trzecich użytkownik tym samym oświadcza, iż posiada zgodę dysponentów wizerunku do ich publikacji w portalu w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie,
d.    w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu korzystania z przesłanego na rzecz portalu materiału całkowitą i niczym nie ograniczoną odpowiedzialność ponosić będzie użytkownik zwalniając portal w tym zakresie.
 
 
§7 Polityka prywatności w komercyjnym wykorzystywaniu serwisu przez klienta

1.   Aby skorzystać z pełnego zakresu usług / produktów i treści dostępnych w Serwisie lub dystrybuowanych drogą elektroniczną wymagana może być rejestracja konta Klienta oraz/lub podanie podstawowych danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy oraz efektywnej realizacji oferty Operatora Serwisu.
2.     W trakcie rejestracji Konta oraz/lub procesu składania zamówienia Klient decyduje czy i jakie dane na swój temat udostępnia Operatorowi Serwisu. Operator Serwisu nie wymaga przekazywania danych wykraczających poza zakres niezbędny do ukształtowania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz jej efektywnej realizacji.
3.     W przypadku chęci skorzystania z niektórych usług/produktów i treści dostępnych w Serwisie przez Klienta nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych Operator Serwisu może wymagać złożenia stosownego oświadczenia woli opiekuna prawnego Klienta.
4.     Brak dokonania rejestracji konta Klienta, podania przez niego stosownych danych osobowych w zaimplementowanych w Serwisie formularzach nie powoduje ograniczeń w dostępie do ogólnie dostępnych sekcji Serwisu.
5.     Dostęp do danych osobowych przekazanych przez Klienta mają jedynie upoważnione przez Operatora Serwisu osoby, w szczególności specjaliści dedykowani do realizacji usług na rzecz Klienta.
6.    Operator Serwisu nie sprzedaje danych osobowych Klientów osobom/podmiotom trzecim. Operator Serwisu nie udostępnia również danych osobowych Klientów osobom/podmiotom trzecim za wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w obowiązujących przepisach prawa.
7.    Klient może zażądać dostępu do przekazanych przez siebie danych osobowych. Klient może zażądać również modyfikacji lub skasowania swoich danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, gdy są one niezbędne do wyjaśnienia przypadków naruszenia regulaminów Serwisu lub mają one zastosowanie do celów dowodowych.
 

§8 Polityka prywatności w zakresie korzystania z portalu przez użytkownika

1.       Administrator portalu zbiera dane podawane dobrowolnie przez użytkownika w komentarzach i formularzach kontaktowych oraz dane zbierane automatycznie przez serwer.
2.      Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie w portalu i przetwarzanie przez administratora jego danych osobowych podczas dodawania komentarzy oraz korzystania z formularzy kontaktowych.
3.      Dane osobowe oraz informacje zamieszczane przez użytkownika będą wykorzystywane przez administratora portalu do identyfikacji użytkownika oraz do zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi.
4.      Dostęp do danych użytkownika zamieszczonych w komentarzach ma Operator/administrator portalu, zespół redakcyjny oraz inni użytkownicy portalu.
5.      Dostęp do danych osobowych użytkownika podanych w formularzach kontaktowych ma operator/administrator portalu oraz zespół redakcyjny.
6.      Dostęp do danych zbieranych automatycznie przez serwer ma operator/administrator portalu.
7.      Żadne dane osobowe nie są przekazywane innym firmom ani osobom trzecim, za wyjątkiem organów ścigania.
8.      Poczytuje się, że Klient lub użytkownik serwisu, który przy rejestracji lub w każdym   przypadku dobrowolnego przekazania adresu e-mail  wyraża zgodę  na przechowywanie tego adresu w bazie danych Operatora lub przesyłanie na  ten adres informacji reklamowych operatora, newslettera. W przypadku braku takiej zgody wystarczy gdy Klient lub użytkownik przy pierwszym otrzymaniu przesyłki złoży stosowne oświadczenie o zakazie przekazywania w/w informacji na jego adres.
9.    Użytkownicy lub Osoby korzystające z serwisu, wyrażają zgodę na użycie niektórych danych statystycznych dotyczących  przekazanych informacji takich jak wiek, płeć, temat do celów naukowych Operatora, z wykluczeniem  danych osobowych i wrażliwych, które mogłyby  wskazywać na konkretne osoby.
 
 
§9 Polityka cookies
 
8.     Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe w postaci ciągu znaków, przechowywane u Klienta na posiadanym przez niego sprzęcie przeznaczonym do korzystania internetu. Pliki te pomagają w szczególności rozpoznać sprzęt Klienta i zindywidualizować treść Serwisu dostępną dla Klienta.
9.    Operator/Administrator Serwisu/Portalu może stosować sesyjne pliki cookies, które są plikami tymczasowymi i pozostają na sprzęcie Klienta/Użytkownika do momentu jego wylogowania z Serwisu/Portalu oraz czasowe pliki cookies, które pozostają na sprzęcie Klienta/Użytkownika przez wskazany w nich okres trwania lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta/Użytkownika.
10.  Stosowane przez Operatora/Administratora Serwisu/Portalu pliki cookies mogą być wyłącznie stosowane w celu optymalizacji Serwisu/Portalu i jego właściwości użytkowych względem preferencji Klienta/Użytkownika oraz wykonywanych przez niego interakcji z Serwisem/Portalem. Ponadto Operator/Administrator Serwisu/Portalu może stosować pliki cookies w celu tworzenia anonimowych statystyk pomagających rozwijać i optymalizować Serwis.
11.  Klient/Użytkownik  może swobodnie wyłączyć lub ograniczyć stosowanie plików cookies na bazie mechanizmu zaimplementowanego w stosowaną przez niego przeglądarkę internetową. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności dostępnych w Serwisie/Portalu.
 
 
§10 Regulamin ogólny dotyczący usług komercynych

1.      W ramach Serwisu/Portalu reklamowane/oferowane mogą być usługi/produkty dystrybuowane w formie elektronicznej w szczególności konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne, seksuologiczne, coachingowe i pokrewne dedykowane dla Klientów/ Użytkowników.
2.     W ramach Serwisu/Portalu reklamowane/oferowane mogą być również inne usługi/produkty skierowane do Klientów/Użytkowników. Serwis/Portal może stanowić także kanał/narzędzie wspierające realizację i sprzedaż przez Operatora Serwisu usług/produktów w kanale tradycyjnym.
3.     Operator/Administrator Serwisu/Portalu zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie obcych materiałów reklamowych w formach stosowanych zwyczajowo w internecie. Operator/Administrator Serwisu/Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść obcych materiałów reklamowych umieszczanych w Serwisie.
4.     Usługi świadczone drogą elektroniczną realizowane są przy wykorzystaniu poczty e-mail, telefonu, komunikatora Skype oraz analogicznych narzędzi komunikacji na odległość.
5.     Produkty dystrybuowane drogą elektroniczną stanowią pakiety materiałów uzupełniających do świadczonych usług oraz posiadają formę dokumentów pdf, doc, xls, ppt, jpg oraz analogicznych formatów standardowo wykorzystywanych w praktyce rynkowej.
6.     Szczegółowa charakterystyka usług/produktów oferowanych drogą elektroniczną w Serwisie zamieszczona jest na podstronach Serwisu/Portalu promujących daną usługę/produkt, a także jest dostępna u specjalistów dedykowanych do realizacji usług na rzecz Klienta.
7.     Klient może dokonać zamówienia usługi/produktu za pomocą dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego. Zamówienie uznane jest za przyjęte w momencie gdy Operator/Administrator Serwisu/Portalu przekaże Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie zawarcia umowy z serwisem e-seksuolog.pl.
8.     Usługi/produkty oferowane drogą elektroniczną w Serwisie e-seksuolog.pl są świadczone/dystrybuowane za wynagrodzeniem w wysokości zamieszczonej na podstronach Serwisu promujących daną usługę/produkt i zależą od formy i specyfiki usłuproduktu. Materiały zamieszczone w publicznie dostępnych częściach Serwisu nie podlegają opłatom.
9.     Płatność wynagrodzenia za świadczone drogą elektroniczną usługi/sprzedawane produkty odbywa się za pośrednictwem systemu płatności DotPay lub tradycyjnego przelewu bankowego. Klient zobowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia przed datą realizacji usługi/wysłania lub udostępnienia produktu za wyjątkiem sytuacji kiedy uzyskał on indywidualną zgodę Operatora/Administratora Serwisu/Portalu na odroczenie płatności wynagrodzenia. Dokonanie płatności wynagrodzenia następuje w momencie uznania rachunku bankowego Operatora Serwisu.
10.  Na wniosek Klienta Operator/Administrator Serwisu/Portalu może podjąć decyzję o realizacji usługi/przekazaniu produktu pomimo braku zaksięgowania płatności wynagrodzenia (odroczenie płatności). W powyższym przypadku do trybu realizacji płatności wynagrodzenia zastosowanie mają przepisy Kodeksy Cywilnego oraz warunki uzgodnione indywidualnie przez strony.
11.  Operator/Administrator Serwisu/Portalu ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia na realizację usługi/sprzedaży produktu jeżeli uzna, że jego bieżące możliwości operacyjne lub techniczne nie pozwalają mu na efektywną realizację usługi/dostarczenie produktu. O wystąpieniu powyższego zdarzenia Operator/Administrator Serwisu/Portalu poinformuje Klienta.
12.  Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych/poprawnych danych podczas procesu wypełniania formularza oraz/lub podczas realizacji procesu zakupu usługi/produktu. Klient wpisując dane do formularza wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operator/Administrator Serwisu/Portalu swoich danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności.      
13.  Klient ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części Serwisu w tym w szczególności z usług/produktów dystrybuowanych drogą elektroniczną. Powyższe reklamacje winny być składane w formie pisemnej na adres Operatora Serwisu. Operator/Administrator Serwisu/Portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia. W przypadku braku uznania reklamacji Klient ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej zgodnie z postanowieniami regulaminu.
14.  Treści zamieszczone w Serwisie/Portalu mogą stanowić treści generowane przez Klientów, za które odpowiedzialność zgodnie z prawem ponosi Operator/Administrator Serwisu/Portalu, który je zamieścił. Z tego powodu Serwis/Portal jest moderowany w sposób zapewniający poprawność i ciągłość działania.
15.  Klienci ponoszą odpowiedzialność za swoje niezgodne z prawem działania dokonane podczas korzystania z Serwisu/Portalu, takie jak umieszczania treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy regulamin.
16.  Klienci zamieszczający własne treści w Serwisie wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez Operatora/Administratora Serwisu/Portalu i upoważniają go do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania w Serwisie/Portalu.
17.  Zakazane jest zamieszczanie przez Klientów treści reklamowych bez zgody Operator/Administrator Serwisu/Portalu lub nakłanianie do dokonania zakupu jakiejkolwiek usługi lub produktu.
 
 
§11 Odpowiedzialność Administratora w związku z korzystaniem przez użytkownika z portalu w celach niekomercyjnych

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania użytkownika bądź osoby trzeciej działającej w jego imieniu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu wywołane siłą wyższą lub awarią sprzętu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w portalu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników portalu.
Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości działania portalu.
§12 Uprawnienia Administratora portalu
Administrator zastrzega sobie prawo edytowania lub kasowania treści zamieszczonych przez użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w internecie.
Administrator zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania bez podania przyczyny na komentarze użytkowników portalu oraz zapytania przesłane do redakcji.


§12 Przepisy końcowe

1. Regulamin dostępny jest pod adresem http//www.e-seksuolog.pl
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszego regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca siedziby operatora/administratora.
3. Operator/Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu portalu w każdym czasie.